ติวเตอร์ดรีม

ดรีม
หญิง
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
เบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี
สายวิทย์ – คณิต
3.56
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
2.53
คณิตศาสตร์ ประถมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
เป็นกันเอง เพิ่มเติมในส่วนที่น้องไม่ถนัด
สอนน้องgread 8-12 นานาชาติร่วมฤดี
สอนน้องyear 10 นานาชาติแฮร์โร