ติวเตอร์ดาว

ดาว
หญิง
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
มัธยมตระการพืชผล
สายวิทย์ – คณิต
3.59
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี2
ศรีนครินทรวิโรฒ
มนุษยศาสตร์
ภาษาไทย กศ.บ.
3.75
ประถมและมัธยมต้น
สามารถสอนแบบบรรยาย และติวข้อสอบได้
เคยสอนภาษาไทยน้องชั้นประถมศึกษา ที่มีพัฒนาการด้านการอ่านช้ากว่าเด็กทั่วไป ช่วงปิดเทอมก่อนเข้ามหาวิทยาลัย และเคยติวภาษาไทยให้น้องม. 5 ที่โรงเรียน