ติวเตอร์บั๊ก

บั๊ก
หญิง
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตะกั่าป่า “เสนานุกูล”
สายวิทย์ – คณิต
2.97
ปริญญาโท
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาศาสตร์
ชีววิทยา
2.99
ระดับปริญญาโท
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์
ระดับประถมศึกษา สามารถสอนวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สามารถสอนวิชาวิทยาศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สามารถสอนวิชาชีววทยา
มีตัวอย่างโจทย์ให้ทำ ทั้งแบบตัวเลือกและบรรยาย มีการถามตอบระหว่างผู้สอนและผู้เรียน มีการยกตัวอย่างเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจง่ายตามระดับความสามารถของผู้เรียน โดยเฉพาะวิชาชีววิทยา จะมีภาพประกอบเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหามากขึ้น
ครูผู้ช่วยสอนนักศึกษาปีที่ 1 วิชาชีววิทยา
สามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในโปรแกรม Ms word, Photoshop, Ms power point, Excel