ติวเตอร์ลูกเกด

ลูกเกด
หญิง
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ราชินีบูรณะ
สายศิลป์ – ภาษา
3.56
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี4
เกษตรศาสตร์
มนุษยศาสตร์
ภาษาฝรั่งเศส
2.60
ได้ทุกระดับชั้น
เอกสาร เครื่องมือต่างๆ รวมถึงเทคนิคการสอนแบบของตัวเอง
สอนน้องสายวิทย์ สายศิลป์ ป.3 และปริญญาเอก