ติวเตอร์เบลล์

เบลล์
หญิง
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
มัธยมประชานิเวศน์
สายวิทย์ – คณิต
3.11
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมโยธา ชลประทาน
2.56
ระดับปริญญาโท
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ความถนัดวิศวะ ทั้งมัธยมต้นและมัธยมปลาย
สอนตัวต่อตัวหรือเป็นกลุ่ม
สอนคณิต ม.2 ม.5
สอนวิทย์ ม.3
สอนฟิสิกส์ ม.4,ม.5
ความถนัดวิศวะ