ติวเตอร์ สยาม

 

:~: Tutor Go Home :~:

 รับ สอนพิเศษ เรียนพิเศษ เรียนตัวต่อตัว กวดวิชา ติวเตอร์ ตามบ้านทุกระดับชั้น ทุกวิชา ตามจะสั่ง


1.สอนพิเศษ ประถม1 - มัธยม 3 วิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม ภาษาไทย อังกฤษ คอมพิวเตอร์

2.มัธยม 4-6 วิชา  คณิตศาสตร์ เคมี ชีวะ ฟิสิกส์ สังคม ไทย คอมพิวเตอร์

รับติวเด็กมหาลัยทุกวิชา ทุกสถาบัน

3.สอบตรง Smart-1  CU-TEP  CU-AAT  CU-TTP  CU-TMC  CU-TAD  CU-MATH  CU-ATS

4.ภาค Inter GED IGCSE/GCE

เน้น ทักษะการทำโจทย์พลิกแพลงโจทย์ เนื้อหาครอบคลุมหลักสูตร เทคนิคการคิดลัดและจดจำมากมายรับรองว่าน้องๆจะไม่ผิดหวัง เหมาะสำหรับเรียนล่วงหน้าเพื่อเพิ่มเกรด หรือเตรียมตัวสอบเข้าเรียนในสถาบันที่มีชื่อเสียงการปูพื้นฐานการเรียนและ เข้าใจเนื้อหาที่เรียนจะเป็นก้าวแรกที่ทำให้เรารับเนื้อหาใหม่ๆได้ดีกว่าไม่ มีพื้นฐานที่ดี สอนโดยพี่ ป.ตรี และพี่นักศึกษาแพทย์ พร้อมสอนเทคนิคการเรียนที่ง่ายที่ไม่ควรมองข้าม

สนใจติดต่อ 086-710-3330
 
การ ศึกษาในปัจจุบันนี้ ทั้งโลกก็ว่าได้ มักมีแต่เพียงสองอย่าง คือรู้หนังสือกับอาชีพ แล้วก็ขมักเขม้นจัดกันอย่างดีที่สุด เร็วที่สุด ก้าวหน้าที่สุด มันก็ไม่มีผลอะไรมากไปกว่าสองอย่างนั้น มันก็ยังขาการศึกษาที่ทำให้มีความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องอยู่นั่นเอง ดังนั้น อาตมาจึงเรียกการศึกษาชนิดนี้ว่า เป็นการศึกษาที่เป็นเหมือนกับหมาหางด้วน
(พุทธทาสภิกขุ)

การ ศึกษาในที่นี้ ข้าพเจ้าไม่ได้หมายความเฉพาะการเรียนในโรงเรียนหรือการเรียนหนังสือเท่านั้น แต่หมายความไปถึงการฝึกฝนอบรมให้เด็ก ๆ รู้จักคิดด้วยใช้ปัญญาอันมีเร้นเป็นพลังอำนาจทั้งหมด ซึ่งมีอยู่ในตนให้เกิดเป็นความเจริญ คลี่คลาย มีนิสัยไปในทางดีงาม
(พระยาอนุมานราชธน)

คน รุ่นใหม่ไม่ใช่แต่เก่งอย่างเดียว แต่ต้องดีด้วย ไม่ใช่มีแต่ Credentials แต่ต้องมี Human Credentials ด้วย หมายความว่า คนรุ่นใหม่ต้องมีวุฒิของความเป็นมนุษย์ที่วัดไม่ได้ด้วยกระดาษ มีความเอื้อเฟื้อ ความเป็นธรรม และมีคุณธรรมต่อกัน
(ศ.วิทิต มันตาภรณ์)

ผม คิดว่าโลกในอนาคตเป็นโลกของความหลากหลาย เป็นโลกของการเชื่อมโยงความคิดเป็นโลกของปัญญา ถ้าคนรุ่นใหม่ทุกคนสามารถที่จะเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง สามารถเรียนรู้ได้จาก ประสบการณ์รอบตัว และสามารถมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ปัญญาก็จะงอกงามต่อไปไม่มีที่สิ้นสุด
(ศ.ดร.สิปปนนท์ เกตุทัต)

ถ้าหากว่าครูเพียงแต่สอนคนอื่น ๆ ถึงศิลปะการสอน แต่มิได้มีการติดต่อกับเด็ก ๆ โดยตรงเลย เขาก็มิได้เป็นครูอีกต่อไป
(ชูคอมลินสกี้)

เมื่อการศึกษาไม่ได้รับการสนับสนุนเท่าที่ควร การพัฒนาประเทศด้านอื่น ๆ ก็พลอยลดถอยไปด้วย
(ทรงศักดิ์ ศรีกาฬสินธุ์)

หน้าที่ สำคัญของครูคือ คอยกำกับให้กิจกรรมการเรียนการสอนดำเนินไปอย่างสุภาพให้เกียรติซึ่งกันและ กัน และสรุปข้อความรู้ใหม่ที่นักเรียนสร้างขึ้น
(ไพจิตร สดวกการ)

ครู ควรจะได้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอน ต้องมีการผนึกกำลังกัน ทำงานเป็นทีม ช่วยกันคิด ช่วยกันทำ เชื่อว่าไม่ยากเกินความสามารถของครู
(ดร.กมล สุดประเสริฐ)

ทำไมเราไม่สอนให้มนุาย์ได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข สร้างสิ่งแวดล้อม สร้างสังคม ไม่ใช่มุ่งแต่เรียนเพื่อฉกฉวย
(โสภณ สุภาพงษ์)

ครูรุ่นใหม่ต้องปฏิรูปตัวเองก่อน ต้องมีคุณวุฒิพิเศษที่สามารถมองเห็นเด็กและสร้างการเรียนรู้ให้เหมาะกับเด็กแต่ละคน
(ประภาภัทร นิยม)

ครู เป็นอาชีพที่ต้องเสียสละ คนที่เข้ามาทำอาชีพนี้ต้องสามารถยอมรับตรงนี้ได้ แต่ครูปัจจุบันหลายคนที่มองอาชีพครูกลายเป็นพาณิชย์ ไม่ใช่ผู้ให้ แต่เป็นผู้ที่สามารถกอบโกยเงินจากนักเรียน นักศึกษาได้ด้วยการสอนพิเศษ
(เจือจันทร์ จงสถิตอยู่)

ทุกวิชาเรียนไปได้ประโยชน์ทั้งนั้น การตัดสินใจถูกต้องในแต่ละครั้งนั้น เราไม่สามารถแยกแยะได้ว่าเป็นเพราะเราเรียนวิชาไหนมาก
(จำลอง ศรีเมือง)

นักการศึกษาที่แท้ จักต้องเป็นผู้ที่มองการณ์ไกล ยิ่งกว่าคนในสาขาวิชาชีพอื่น ๆ ทั้งหมด
(จอห์น ดิวอี้)

ผู้ที่ยึดติดอยู่กับความทันสมัยของเครื่องมือกล ย่อมมุ่งไปสู่การสิ้นสภาพในทางสติและปัญญา
(ระพี สาคริก)

เมื่อใดโรงเรียนละเลยการฝึกอบรมให้คนใช้เหตุผล เมื่อนั้นโรงเรียนกำลังทำลายมนุษยธรรม
(ภิญโญ สาธร)

ควร จะมีระบบหรือกระบวนการให้มหาวิทยาลัยได้รับใช้ทุกคน เพื่อให้เขาเข้ามาแสวงหาความรู้ มีระบบหรือกระบวนการให้เขาเข้ามาให้มีความตื่นตัวอยู่เสมอ
(ไพฑูรย์ สินลารัตน์)

การ ปฏิรูปการศึกษาจะเป็นจริงได้ ต้องทำให้ประชาชนตื่นตัวมองการศึกษาในความหมายกว้าง ตระหนักว่าการศึกษาแบบเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต เรียนรู้จากแหล่งต่าง ๆ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น การเรียนรู้จากชีวิตจริง
(วิทยากร เชียงกูล)

การส อบ..ไม่ใช่แต่เพียงตัวกำหนดบทบาทของระบบการศึกษาที่สำคัญเท่านั้น แต่ยังเป็นสาเหตุที่ทำให้ระบบการศึกษาไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่ต้องการให้ เกิดความเท่าเทียมกันอีกด้วย
(นิโคลัส เบนเนทท์)

สิ่งที่ขัดแย้ง ภายในโรงเรียนแต่ก็เป็นความขัดแย้งที่ไปด้วยกันคือ โรงเรียนสอนให้เด็กเป็นคนรู้จักอ่อนโยนผ่อนตาม แต่ในเวลาเดียวกันก็สอนให้เอาชนะคนอื่นตลอดเวลา
(อีเออเรทท์ เรยเมอร์)

คน มีศาสตร์ มีความรู้ แต่ไม่เข้าใจความจริงของมนุษย์ สังคมและสภาพแวดล้อม ศาสตร์หรือความรู้ก็กลายเป็นศาสตราวุธ สำหรับทิ่มตำทำร้ายและประหัตประหารฆ่าฟันในสงครามแย่งชิงการงานและการหาเงิน มาจับจ่าย
(ประเวศ วะสี)

การศึกษาหมาหางด้วนนั้น มันทำได้อย่างมากเพียงว่ามีผลเป็นเรื่องกิน เรื่องกาม เรื่องเกียรติ แต่ไม่มีเรื่องความเป็นมนุษย์ที่สมบุรณ์
(พุทธทาสภิกขุ)

การศึกษาต้องสอดแทรกอยู่ในทุกกิจกรรม
(ศ.ดร.พจน์ สะเพียรชัย)

การศึกษาไม่ว่าระดับไหน ก็มีความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาบ้านเมือง ต่อการพัฒนาประเทศทั้งสิ้น
(ดร.ทรงศักดิ์ ศรีกาฬสินธุ์)

การ ศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้ชีวิตเข้าถึงอิสรภาพ คือทำให้ชีวิตหลุดพ้นจากอำนาจครอบงำของปัจจัยแวดล้อมภายนอกให้มากที่สุด และมีความเป็นใหญ่ในตัว ในการที่จะกำหนดความเป็นอยู่ของตนให้ได้มากที่สุด
(ประยุทธ์ ปยุตโต)

การ ศึกษาที่จะได้ผลดีจะต้องแก้ปัญหาชีวิตและสังคมได้สำเร็จ จะต้องมีความเข้าใจชัดเจนในความหมาย ในความมุ่งหมาย และในการทำหน้าที่ของมัน
(ประยุทธ์ ปยุตโต)

มนุษย์เราในโลก ปัจจุบันนี้มีการศึกษาแต่เพียงสองอย่าง คือรู้หนังสือ รู้อาชีพ ขาดอย่างที่สามคือ การศึกษาที่ทำให้เป็นมนุษย์กันอย่างถูกต้อง
(พุทธทาสภิกขุ)

ความรู้เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง สำหรับการดำเนินชีวิตของเราทุกคน ที่ว่าจำเป็นคือขาดไม่ได้
(ปิ่น มุทุกันต์)

การศึกษาจะต้องเป็นไปเพื่อฝึกฝนพัฒนา รู้จักแก้ปัญหา ดับทุกข์และทำตนให้เป็นสุขได้
(ประยุทธ์ ปยุตโต)

การศึกษาควรเป็นไปเพื่อความเป็นมนุษย์
(ส.ศิวรักษ์)

มนุษย์ เกิดมาพร้อมกับความอ่อนแอ เราต้องการความเข้มแข็งในยามช่วยตัวเองไม่ได้ เราต้องการความช่วยเหลือ, ในความโง่ เราต้องการเหตุผล ทั้งหมดนั้นคือสิ่งที่มนุษย์ขาดมาตั้งแต่กำเนิด สิ่งที่เราต้องการในขณะที่เข้าสู่สังคมมนุษย์ คือ ของขวัญจากการศึกษา
(ฌอง ฌาค รุสโซ)

ความ อยากรู้หลายอย่างเป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติของเยาวชน แต่โดยทั่วไปแล้วความใฝ่รู้นี้ถูกทำลายลง ด้วยข้อเท็จจริงที่ว่า เด็ก ๆ ถูกยัดเยี่ยดข้อมูลความรู้มากเกินกว่าที่เด็กต้องการ
(เบอร์ทรินต์ รัสเซลล์)

การศึกษานั้นไซร้คิดให้ถูก เหมือนเพาะปลูกต้นไม้ในกระถาง ยังเยาว์อยู่ผู้ใหญ่ดูไปพลาง พอโตต่างพาไปให้ลงดิน
(ม.ล.ปิ่น มาลากุล)

คนที่มีความรู้หรือมีการศึกษาสูงแล้วเกียจคร้าน คือคนที่เสียเวลาในการศึกษาไปเปล่า ๆ
(ยอร์จ เบอร์นาร์ด ชอร์)

การ ศึกษานี้เพื่อมนุษย์จะมีโอกาสได้สิ่งที่ดีที่สุด ที่มนุษย์ควรจะได้ โดยทำลายเสียซึ่งสัญชาตญาณอย่างสัตว์ แล้วมีการประพฤติกระทำอย่างมนุษย์ที่มีใจสูงโดยสมบูรณ์
(พุทธทาสภิกขุ)

การศึกษาด้วยวิธีอ่าน แต่ขาดการปฏิบัติ ความรู้แจ่มชัดเกิดได้ยาก
(คานธี)

การศึกษาต้องสร้างความงาม ความสมบูรณ์ทั้งกาย ใจให้แก่ผู้เรียน
(เพลโต)

การ จัดการศึกษาเป็นการพัฒนาตัวผู้เรียน เพื่อเอาไปใช้ประโยชน์จริงในชีวิตของเขา เพื่อไปพัฒนาสังคมให้ได้ พัฒนาตนเองให้ได้เมื่อการศึกษาเป็นการพัฒนาตัวผู้เรียนสามารถพัฒนาได้สูงสุด เท่าไร อันนั้นก็คือความดีงาม
(ดร.โกวิท ประวาลพฤกษ์)

ผู้ที่ยึดติดอยู่กับความทันสมัยของเครื่องมือกล ย่อมมุ่งไปสู่การสิ้นสภาพในทางสติและปัญญา
(ศ.ระพี สาคริก)

การศึกษาต้องสร้างความงาม ความสมบูรณ์ทั้งกาย ใจ ให้แก่ผู้เรียน
(เพลโต)

การศึกษาที่แท้จริง คือการนำสิ่งที่ดีที่สุดในตัวมนุษย์ออกมาใช้
(คานธี)

การศึกษาที่บริสุทธิ์ต้องมุ่งเพื่อช่วยตนและคนทั้งโลก
(พุทธทาสภิกขุ)

การศึกษาทำให้คนค้นพบสัจธรรมสูงสุด และหลุดพ้นจากพันธนาการของความต่ำต้อย
(รพินทรนาถ ฐากูร)

การ ศึกษาของไทยในปัจจุบัน ถึงแม้จะได้รับการพัฒนาทุ่มเทงบประมาณเพียงไร ก็ไม่สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ สื่อจึงต้องเข้ามามีบทบาทสำคัญ
(สุภาพ คลี่กระจาย)

ไม่มีอาชีพอื่นใดที่จะมีความสำคัญ หรือมีอิทธิพลมากต่อชีวิตมนุษย์เท่ากับอาชีพของครู
(สวัสดิ์ สุวรรณอักษร)

หัวใจ ของการปฏิรูปการศึกษาคือ การปฏิรูปการเรียนรู้ หัวใจของการปฏิรูปการเรียนรู้คือ การปฏิรูปจากการยึดวิชาเป็นตัวตั้ง มาเป็นยึดมนุษย์หรือผู้เรียนเป็นตัวตั้ง หรือที่เรียกว่า ผู้เรียนสำคัญที่สุด
(น.พ.ประเวศ วะสี)

ใครจะศึกษาโลกอื่น ก็ให้เขาศึกษาไปเถิด แต่ท่านจงศึกษาตัวท่านเอง
(อีเมอร์สัน)

การศึกษา หมายถึง กระบวนการทุกชนิด ที่ช่วยพัฒนา หรือปรับปรุงจิตใจ อุปนิสัย และคุณสมบัติทางกายภาพต่าง ๆ ของมนุษย์ให้ดีขึ้น
(ดร.ภิญโญ สาธร)

ถ้าครูไม่สนใจเด็ก เราคงจะมีเด็กอีกหลายคน ที่จะเจอปัญหาอะไรที่เราไม่รู้เลย
(ดร.อารี สัณหฉวี)

เรา ไม่ควรเรียนสิ่งต่าง ๆ อย่างเป็นความรู้ตายตัว และอย่างเป็นความจำ เพราะการเรียนทำนองนั้นจะทำให้เราเป็นคนรู้อะไรมาก ๆ เท่านั้น แต่ไม่รู้ว่าอย่างไหนถูกอย่างไหนผิด
(อนุช อาภาภิรม)

สิ่งหนึ่งที่ครูควรจะตระหนักก็คือ ครูจะต้องยอมรับคุณูปการของนักเรียนด้วย เพราะครูจะต้องเรียนรู้จากนักเรียนเช่นกัน
(อดัมเคิล)

ถ้าหากว่าการศึกษาจะมีผลทำให้คนเป็นพลเมืองดี อย่างน้อยที่สุดก็จะทำให้คนเหล่านั้นเป็นพลเมืองดีง่ายขึ้น
(ลอร์ด ไบรซ์)

การศึกษาเราจัดหลักสูตรไว้ครบ แต่ปฏิบัติไม่ค่อยครบ การพัฒนาคนจึงไม่สมบูรณ์
(รุ่ง แก้วแดง)

ท่านอย่าให้การศึกษาแก่คนเพียงการบอกในสิ่งที่เขาไม่รู้ แต่ทำให้เขาเป็นในสิ่งที่เขาไม่เป็น
(รัสกิน)

การศึกษาไม่ใช่การเรียนของคนในช่วยอายุหนึ่งเท่านั้น แต่การศึกษาคือการพัฒนาคุณภาพของคนทั้งมวล
(ประเวศ วะสี)

การศึกษาจะต้องไม่เพียงมุ่งให้เด็กคิดอะไร แต่ควรมุ่งให้เด็กคิดอย่างไร โดยเน้นการพัฒนาระบบความคิดเป็นสำคัญ
(กรรณิกา อินทรโยธิน)

ครูส่วนใหญ่ไม่สามารถโยงทฤษฎี หลักการที่ได้เรียนมาไปสู่ภาคปฏิบัติได้ ครูจึงเน้นการสอนด้านเนื้อหาเป็นสำคัญ
(กมล ภู่ประเสริฐ)

ไม่ว่าวัตถุและวิทยาการจะเจริญรุดหน้าสักเพียงไร น้ำคำและน้ำใจก็ยังคงเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นไม่ได้จากวิทยาการ
(เกษมสุข ภมรสถิตย์)

การศึกษาที่ดี คือการทำให้คนเราเห็นแก่ตัวน้อยลง
(สุพล วังสินธ์)

ในปัจจุบันครูของเราไม่ค่อยสอนให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ หรือมีความมั่นใจในตนเอง นักเรียนจะทำตามคำสั่งของครูแทบทั้งสิ้น
(โกวิท ประวาลพฤกษ์)

การ ศึกษาที่สมบูรณ์นั้น เกิดจากประสบการณ์ทางสังคม คนเราเรียนรู้ซึ้งกันและกัน ไม่มีบทเรียนใดที่สำคัญไปกว่าบทเรียนที่เราได้รับจากสภาพความเป็นจริงของ ชีวิต
(ประทีป สยามชัย)

การศึกษาต้องเริ่มต้นด้วยความสำคัญของนักเรียน และจบลงด้วยความสำคัญของนักเรียน
(ป๋วย อึ้งภากรณ์)

เรา ไม่ควรตีความหมายของการศึกษาว่าคือการรู้หนังสือ การศึกษามีความหมายลึกซึ้งยิ่งกว่านั้น การศึกษาต้องการจะปลูกฝังคุณธรรมให้แก่คน ต้องการถ่ายทอดวัฒนธรรม
(บรรจง ชูสกุลชาติ)

การศึกษาจะต้องเป็นกระบวนการที่มุ่งพัฒนาคนให้มีความรู้ความสามารถเต็มตามศักยภาพ มีพัฒนาการที่สมดุลทั้งปัญญา จิตใจ ร่างกายและสังคม
(พยุงศักดิ์ จันทรสุรินทร์)

เด็ก ไม่ได้เรียนรู้จากครูเฉพาะในห้องเรียนในเวลาที่ครูสอน แต่เด็กเรียนรู้จากครูในพฤติกรรมของครูที่แสดงออกในโอกาสต่าง ๆ ด้วยการปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต จึงเป็นบทบาทของครูทุกคนในโรงเรียน
(พนม พงษ์ไพบูลย์)

เวลาที่ครู ทำการสอน ผู้บริหารเดิน เยี่ยมเยียน ยิ้มแย้ม ยกย่อง และหยิบยื่นความช่วยเหลือให้แก่ครูบ้าง ครูก็จะสอนได้ยอดเยี่ยม ทำให้เกิดคุณภาพที่ยิ่งใหญ่แก่นักเรียนและการศึกษา
(รศ.บุญนำ ทานสัมฤทธิ์)

การ ศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาตน ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่าในการพัฒนาประเทศ และผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการศึกษาคือ "ครู" เพราะครูเป็นผู้มีอิทธิพลในด้านการเสริมสร้างความคิด พัฒนาสติปัญญา ความเชื่อ ทัศนคติ และค่านิยม ตลอดจนชี้แนะวิถีดำเนินชีวิตแก่ผู้เรียน
(สุรพงษ์ ปทานุกุล)

การศึกษามีความจำเป็นขึ้นมา ก็เพื่อตอบสนองความปรารถนาในการรับรู้ของมนุษย์
(ประสาน มฤคพิทักษ์)

การศึกษาในแต่ละประเทศ แต่ละยุค สะท้อนค่านิยมของชนชั้นปกครอง
(เจ เอฟ บราวน์)

การศึกษาพัฒนาวุฒิความสามารถของคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางจิตใจ เพื่อว่าคนสามารถชื่นชมความจริง ความงาม และความดี
อันเป็นความสุขที่สมบูรณ์ที่สุด
(อริสโตเติล)

การ ศึกษาเป็นการแนะนำและฝึกฝนพัฒนาคนให้รู้จักดำเนินชีวิตอย่างถูกต้อง เมื่อดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องก็มีความสุข การศึกษาที่ถูกต้อง จึงต้องทำให้คนมีความสุข หรือรู้จักที่จะทำตนให้มีความสุข
(ประยุทธ์ ปยุตโต)

สังคมใดครูเสื่อมจากสภาพความเป็นกัลยาณมิตรและความเป็นปูชนียบุคคล สังคมนั้นพึงถึงซึ่งหายนะ
(ศ.นพ.ประเวศ วะสี)

ทุก คนอยากเห็นนักการเมืองที่ดี อยากเห็นรัฐมนตรี อยากเห็นรัฐบาลที่ดี การศึกษาต้องเข้ามามีบทบาท โดยเริ่มสอนจริยธรรมการเมืองตั้งแต่เป็นเยาวชน
(วันมูหะมัดนอร์ มะทา)

การศึกษาในแต่ละประเทศ แต่ละยุค สะท้อนค่านิยมของชนชั้นปกครอง
(เจ เอฟ บราวน์)

ผู้ เรียนเปรียบเหมือนดาวฤกษ์ที่ส่องแสงได้ด้วยตัวของมันเอง จึงต้องศึกษาหาความรู้และทำความเข้าใจโดยไม่ต้องใช้หนังสือตลอดเวลา แต่หากเราจำกัดว่าต้องอาศัยหนังสือเท่านั้นจึงจะได้ความรู้ ผู้เรียนก็จะเหมือนหลอดไฟที่ต้องรอกระแสไฟฟ้า ที่มีไ
ฟเท่าไรก็สว่างเท่านั้น
(ด.ช.พงษ์ศกร ธรรมวงศ์)
เรา ควรจะให้การศึกษามิใช่เพื่อเพียงแต่ให้ได้ชื่อว่าประเทศไทยมีคนรู้หนังสือ ร้อยละ 80-90 แล้ว หรือที่นักเศรษฐศาสตร์อ้างเสมอว่า เราจะต้องวางแผนพัฒนาการศึกษาให้ประสานเข้ารอยเดียวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจนั้น ผมก็ยังรู้สึกว่าพูดเกือบถูก แต่ยังไม่ถูกทีเดียว เพราะเขามิได้เพ่งเล็งถึงคุณธรรมและศักดิ์ศรีของมนุษย์ที่เป็นนักเรียนแต่ละ คน
(ป๋วย อึ้งภากรณ์)

คนเก่งในอนาคต มิใช่คนที่รู้หรือจำข้อมูลได้มากมาย แต่เป็นคนที่รู้ว่าในสถานการณ์ใดจะต้องใช้ข้อมูลอะไร และจะไปหาข้อมูลนั้น ๆ ได้ที่ไหน
(ชัยวัฒน์ คุประตกุล)

ไม่ว่าเขาจะมาจากมุมที่มืดอับ เพียงใดของสังคม ไม่ว่าเขาจะตั้งต้นทำช้าเพียงใด ไม่ว่าเขาจะมีความสามารถในการเรียนระดับใด การศึกษาไทยน่าจะให้โอกาสเขาได้เสมอ
(อมรวิชช์ นาครทรรพ)

การเรียนการสอนควรปลูกฝังความรู้ ความสามารถ รวมทั้งคุณธรรม สิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย
(สมหวัง พิธิยานุวัฒน์)

เด็กที่ไม่สามารถจินตนาการ ไม่เพียงแต่ไม่สามารถเรียนรู้ได้เท่านั้น แต่ยังเป็นคนที่โดยทั่วไปแล้วไม่มีความหวังอะไรอีกด้วย
(โจเซฟ เพียร์ซ)

เป้า หมายหลักของการศึกษาคือการสร้างมนุาย์ให้สามารถคิดค้นสิ่งใหม่ ๆ มิใช่เดินตามรอยในสิ่งที่คนรุ่นก่อนทำมาแล้ว - นั่นคือต้องเป็นนักสร้างสรรค์ นักประดิษฐ์และนักค้นพบ
(ฌอง ปิอาเซ่ต์)

บุคคล ผู้ได้รับการศึกษาอย่างเสรีมักค้นพบความคิดใหม่ ๆ จากความอยากรู้อยากเห็น และความสนใจใคร่รู้ ขณะที่บุคคลผู้ถูกบังคับจะได้ความคิดใหม่ ๆ จากความกลัว
(เจมส์ บี สต็อคเดล)

ส่วนสำคัญที่สุดของการสอนคือ สอนในสิ่งที่ผู้เรียนจำเป็นต้องรู้
(ไซมอน วีล)

ความ รู้คือสิ่งที่ตายไปแล้ว แต่โรงเรียนมีหน้าที่รับใช้ผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ โรงเรียนควรจะช่วยพัฒนาเยาวชนแต่ละคนให้มีคุณภาพและความสามารถ
(อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์)

เรารู้ว่าเขาเก่งหรือไม่จากคำตอบของเขา แต่เรารู้ว่าเขาฉลาดหลักแหลมหรือไม่จากคำถามของเขา
(สุภาษิตฝรั่งเศส)

ถ้า เราจะจัดการศึกษาเพื่อให้เป็นรากฐานในการเข้าถึงชีวิตที่ดีงามและสร้างสังคม ที่ดีงาม ควรเป็นการศึกษาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรัก ความเข้าใจ ความอบอุ่นและการเจริญเติบโตตามธรรมชาติของเด็ก
(พิภพ ธงไชย)

ทุก ช่วงเวลาของชีวิตนั้น มนุษย์เกิดการเรียนรู้อยู่เสมอ หากแต่เป็นการเรียนรู้ตามยถากรรม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมได้มีส่วนจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคนให้เจริญไพบูลย์ตาม ความคาดหวัง
(สุมน อมรวิวัฒน์)

ก่อนที่เราจะเรียนรู้อะไร เราจะต้องสนใจใคร่รู้ในสิ่งนั้นเสียก่อน การเรียนรู้ก็คือการเล่นกับแนวคิด และสิ่งที่เป็นวัตถุ การมีอิสระที่จะเลือกในสิ่งที่อยากรู้จึงมีความสำคัญ
(ชัยอนันต์ สมุทวณิช)

การ ปรับตัวของแต่ละคนและของทั้งสังคม มีหัวใจอยู่ที่การเรียนรู้ของคน ต้องสร้างให้เกิดความรักที่จะเรียนรู้ เพื่อจะนำไปสู่สังคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้
(สิปปนนท์ เกตุทัต)

การ จะทำให้การศึกษาสนองตอบต่อชีวิตของผู้เรียนได้นั้น จำเป็นที่ต้องคืนการศึกษาแก่ประชาชน รัฐควรจะลดบทบาทของตนในการจัดและควบคุมการศึกษาลงไปกว่านี้ให้มาก
(นิธิ เอียวศรีวงศ์)

การ ศึกษาที่ไม่ทำให้คนมีศีลธรรมนั้น ไม่ใช่การศึกษา ...แผนการศึกษาของโลกสมัยนี้ ไม่มีการทำให้เด็ก ๆ รู้ว่าเกิดมาทำไม? เมื่อคนเราไม่รู้ว่าเกิดมาทำไม? มันก็ไม่รู้ว่าจะไปทางไหน จะไปได้อะไรอันเป็นสิ่งสูงสุด
(พุทธทาสภิกขุ)

แท้ที่จริง การจัดการศึกษาที่ควรจะเป็นนั้น น่าจะอยู่ที่การมองหาพรสวรรค์ในเด็กมากกว่าการมองหาเด็กที่มีพรสวรรค์
(อุทัย ดุลยเกษม)

วิกฤต ที่สำคัญของระบบการศึกษาไทย คือความทุกข์ของผู้เรียน เนื่องจากเนื้อหาที่เรียนไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงในชีวิตประจำวันของเด็ก เด็กจำต้องเรียนรู้สิ่งที่เป็นเรื่องไกลตัว
(รุ่ง แก้วแดง)

การ เรียนรู้เป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดของมนุษย์ เพราะสมองของมนุษย์เป็นโครงสร้างที่วิจิตรที่สุดในจักรวาล สามารถเรียนรู้ให้บรรลุอะไรก็ได้
(ประเวศ วะสี)

การปฏิรูปการศึกษาอย่างแท้จริง ต้องเดินหน้าด้วยการปฏิรูปทางเศรษฐกิจ การเมือง ที่เราเรียกว่า การพัฒนาชนบท
(เสน่ห์ จามริก)


ปัจจุบันคนเก่งหาไม่ยาก คนมีความสุขก็หาไม่ยาก แต่คนดีบางทีหายาก เพราะถ้าใคร "ดี" ก็ถือว่าเก่งและมีความสุขอยู่แล้ว
(ดร.พระมหาเทียบ สิริถาโณ)

การศึกษาควรถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือ ที่เอื้อเพื่อให้ประสบการณ์แก่ผู้เรียนในส่วนที่มีความจำเป็นต่อการครองชีวิตในสังคม
(เจริญ ไวรวัจนกุล)

หาก จัดการศึกษาที่ทำให้เด็กเกิดความตึงเครียด ตื่นเต้น เกร็ง มีการแข่งขันเอาแพ้ชนะกันสูง จะเป็นการสกัดกั้นความคิดสร้างสรรค์เด็กในโอกาสต่อมา
(สุภาษิตจีน)

การศึกษาโดยไม่มีความคิดเป็นของไร้ประโยชน์ มีความคิดแต่ไม่มีการศึกษาเป็นของอันตราย
(ขงจื้อ)

"ความเป็นครู" และ "งานครู" นั้นสำคัญ และมีคุณค่าต่อมวลมนุษยชาติ
(ศ.สุมน อมรวิวัฒน์)

คนที่ได้รับการศึกษาควรเป็นผู้ที่สนใจในด้านความงอกงามของสติปัญญาในทุก ๆ ทาง
(ส.ศิวรักษ์)

ควรเลือกหาหนังสือที่จะให้ความรู้ ไม่ควรอ่านหนังสือที่จะกลายเป็นยาพิษเพื่อเมาตัวเราเอง
(หลวงวิจิตรวาทการ)

ความคิดทางพุทธศาสนาเป็นแก่นเป็นคำตอบของมนุษย์อย่างดีที่มนุษย์จะอยู่ในโลกนี้ได้อย่างสันติสุข ไม่ทำลายล้างฆ่ากัน
(อังคาร กัลยาณพงษ์)

คนไร้วิชา สกุณาไร้ปีก ย่อมไปได้ไม่ไกล
(สุภาษิตจีน)

การ จะให้การศึกษาได้ผลอย่างจริงจังนั้น อยู่ที่การกำหนดความต้องการให้ค่อนข้างจะแน่นอน เพื่อจะได้ดำเนินการไปโดยไม่มีการเสียเปล่ามากนัก
(ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร)

เราจะเป็นทาสปัญญาของฝรั่งไม่ได้ แต่เราก็ไม่ปฏิเสธความรู้ใหม่ที่มีความเหมาะสม
(ศ.สุมน อมรวิวัฒน์)

สมบัติทิพย์ที่น่าจะนำมาใช้เป็นพื้นฐานของการจัดการศึกษาไทยคือ วัฒนธรรม ปัญญาธรรม และเมตตาธรรม
(ศ.สุมน อมรวิวัฒน์)

ครูเป็นศูนย์กลางการศึกษา ดังนั้นครูจะต้องถ่ายทอดความดีงามต่าง ๆ ให้แก่ศิษย์
(เอ็ดเวิด อัลรี จูเนียร์)

วิทยาการที่ก้าวหน้ากำลังเปลี่ยนแปลงแบบแผนชีวิตของเรา ผลักดันให้เราต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา
(ดร.เอกวิทย์ ณ ถลาง)

ชีวิตเด็กสมัยนี้เอาแต่เรียนแข่งขัน ทำให้ชีวิตเด็กเป็นชีวิตที่คร่ำเคร่งกับตำรามากเกินไป อันจะเป็นผลเสียต่อการพัฒนาคน
(พล.ต.จำลอง ศรีเมือง)

การศึกษาคือ เครื่องมือเตรียมเด็กและเยาวชนให้มีบทบาทในวงการอาชีพต่าง ๆ
(ทัลคอต พาร์สัน)

การศึกษาที่แท้จริงเป็นแรงผลักดันพื้นฐานของสังคมและจะผลักดันให้สังคมก้าวไป
(ลีเวอเรทท์ เรยเมอร์)

เป้าหมายของการศึกษานั้นต้องมุ่งให้ผู้เรียนมีเสรีทางความคิด
(อำนาจ เย็นสบาย)

การศึกษาเป็นการสร้างความยึดมั่นแก่บุคคล และต้องเป็นการยึดมั่นในทางที่ถูกต้องด้วย ถ้ายึดมั่นในทางที่ผิดก็เป็นผลเสียต่อสังคม
(ดร.นิพนธ์ ศศิธร)
 

รับสอนพิเศษ

Image
สอนพิเศษฟิสิกส์ ม.4 ตัวต่อตัวที่บ้าน

สอนพิเศษฟิสิกส์ ม.4 ตัวต่อตัวที่บ้าน เรียนแบบเข้าใจง่ายๆ คิดง่าย เรียนไว ทำข้อสอบได้เต็ม รับรองผลการสอนของติวเตอร์ทุกคน มีเนื้อหาฟิสิกส์ ม.4 ทุกโรงเรียน ทุกหลักสูตร สอนปูพื้นฐานเตรียมสอบเข้าสู่มหาวิทยาลัยได้เลย ติวฟิสิกส์ ม.4 แบบเข้มข้นต้องที่ ติวเตอร์โกโฮม สอนสดทุกคอร์ส อธิบายกันแบบสดๆ ถามตอบได้ทั้งที ไม่มีเพื่อนคอยแย่งถาม และเราพัฒนาเนื้อหาโดยตลอดเพื่อรองรับกับการเรียนการสอนและโจทย์ในปัจจุบันให้มากที่สุด เรียนพิเศษฟิสิกส์ ม.4 กับพี่ๆติวเตอร์จากจุฬา ธรรมศาสตร์ มหิดล ที่จะเดินทางไปสอนพิเศษตัวต่อตัวที่บ้านกับน้องๆ... Read more...
Image
ติวคณิตศาสตร์ สอนพิเศษคณิตศาสตร์ที่บ้าน

ติวคณิตศาสตร์ สอนพิเศษคณิตศาสตร์ที่บ้าน ทุกระดับชั้น ทุกหลักสูตร เป็นสถาบันที่สอนครอบคลุมได้มากที่สุดแห่งเดียว ที่พร้อมบริการสอนพิเศษคณิตศาสตร์ถึงบ้าน โดยติวเตอร์คณิตที่มีชื่อเสียงทั้งด้านคุณภาพของมหาวิทยาลัย และคุณภาพของอาจารย์ ที่ครบถ้วนด้านการสอนพิเศษคณิตศาสตร์ ติวเตอร์ทุกคนเราคัดมาอย่างดี แบบที่สมบูรณ์ และมีประสบการณ์ในการสอนพิเศษมากที่สุด พร้อมส่งติวเตอร์ไปสอนพิเศษคณิตศาสตร์ที่บ้านทันทีค่ะ ติวคณิตศาสตร์ ป.1-ป.6 สอนพิเศษคณิตศาสตร์ติวสอบต่างๆ ด้วยโจทย์ที่ครอบคลุมมากกว่า คุ้มค่ากว่าเพียงเริ่มต้นที่ 200บาท ต่อ... Read more...
Image
รับสอนพิเศษ GAT ติวแนวข้อสอบ ปี2557-2558

รับสอนพิเศษ GAT ติวแนวข้อสอบ ปี2557-2558 ล่วงหน้า พร้อมสอบแน่นอน สำหรับทำการสอบที่ไม่อยากเจอความผิดหวัง รับสอนพิเศษ GAT โดยทีมติวเตอร์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำ ที่มีประสบการณ์ในการรับสอนพิเศษ GAT ตามบ้านมาก่อน สอนพิเศษที่บ้าน เราเป็นสถาบันชั้นนำด้านสอนพิเศษที่บ้าน ทำไมน้องๆที่เรียนกับเราถึงให้การยอมรับ เพราะเรามีติวเตอร์ที่ทาง "ติวเตอร์โกโฮม" คัดเลือกเองทำให้ติวเตอร์ที่ส่งออกไปเป็นติวเตอร์ชั้นดี สอนเก่ง เข้าใจง่าย ไม่น่าเบื่อ... Read more...
Image
รับสอนพิเศษ ติวเลขตัวต่อตัว

รับสอนพิเศษ ติวเลขตัวต่อตัว เปิดติวตั้งแต่ 2547 จนถึงปัจจุบัน รับติวเลขทุกระดับชั้น มีการสอนที่น่าเรียน สามารถแกไข้ปัญหาเลขที่น้องๆไม่ชอบ ไม่เข้าใจได้ เรียนแล้วมีความสุข สนุกที่ได้ติวเลขกับเรา และสามารถนำไปต่อยอดประยุติได้ทุกๆเรื่อง รับติวเลขตั้งแต่ชั้นอนุบาล ประถมวัย มัธยม และระดับมหาวิทยาลัย ติวเลขตั้งแต่วันนี้ จะทำให้การเรียนรู้ของน้องสามารถเรียนรู้ได้เร็วยิ่งขึ้น เรียนทันเพื่อนๆและจะทำให้คะแนนสอบดีด้วย รับรองความพอใจ สามารถทดลองเรียนได้ ค่าเรียนเริ่มที่200บาท... Read more...
Image
รับสอนพิเศษ ภาษาอังกฤษ ที่บ้านตัวต่อตัว ทุกระดับ

รับสอนพิเศษ ภาษาอังกฤษ ที่บ้านตัวต่อตัว ทุกระดับ รับสอนตั้งแต่ระดับพื้นฐาน เริ่มใหม่ให้กับผู้เรียนที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษโดยตรง ปรับพื้นฐานทุกอย่างให้ทั้งแกรมม่า การอ่าน การเขียน และการสื่อสาร ซึ่งสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยค่ะ ถ้าน้องๆการติวอังกฤษตัวต่อตัวนึกถึงทีมติวเตอร์โกโฮม รับสอนพิเศษอังกฤษที่บ้าน บริการรับสอนถึงที่มีการเรียนการสอนที่มีคุณภาพรับประกันการเรียนทุกคอร์สค่ะ ติวเตอร์จากเราทุกคนจะมีความเชียวชาญด้านภาษาอังกฤษกันอย่างมาก เรียนเอกอังกฤษโดยตรงหรือจบจากต่างประเทศ... Read more...
Image
ติวเข้าสาธิตปทุมวัน และสาธิต มศว.

ติวเข้าสาธิตปทุมวัน และสาธิต มศว. สำหรับผู้ปกครองที่ต้องการให้น้องๆติวเข้มก่อนสอบ เพื่อเตรียมความพร้อมและวิธรการสอบเข้า รวมถึงเนื้อหาต่างๆนาๆ แนวข้อสอบ ที่เราได้จัดเตรียมและสรุปใจความสำคัญให้สำหรับคอร์สนี้ ต้องการครูสอนพิเศษที่มีประสบการณ์ในการสอนติวเข้าโรงเรียนในเครือสาธิตไม่ว่าจะเป็นสาธิตปทุมวัน สาธิตประสานมิตร และอื่นๆ ทั้งระดับ ป.1 ม.1 และ ม.4 ก็มีครบค่ะ ทั้งการสอนตัวต่อตัวและกลุ่มย่อย สอนเข้าใจง่าย และใช้เวลาไม่นาน ซึ่งจะทำให้ประหยัดเงินของผู้เรียนด้วย... Read more...
Image
รับสอนคณิต ติวสอบ และติวคณิตศาสตร์กับพี่ธรรมศาสตร์สอบตรง PAT 1

รับสอนคณิต ติวสอบ และติวคณิตศาสตร์กับพี่ธรรมศาสตร์สอบตรง PAT 1  กับการติวข้อสอบแบบเข้มข้น เจาะแนวการทำโจทย์PAT1 ทุกข้อ และทุกปี พร้อมการสอนแบบถึงที่ สอนPAT1ตัวต่อตัว น้องๆจะได้ความรู้ทางคณิตศาสตร์พร้อมสอบAdmissionอย่างแน่นอน ทางเราจะส่งตรงติวเตอร์ที่มีประสบการณ์และมีความสามารถในการสอนพิเศษไปกวดวิชาคณิตที่บ้านของน้องๆค่ะ ติวคณิตศาสตร์ กับติวเตอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์โดยตรง(จะเป็นพี่ๆวิศวะ และวิทยาศาสตร์) มีติวเตอร์เดินทางไปสอนสด ตัวต่อตัว บริการสอนถึงบ้าน   เปิดรับติวคณิตศาสตร์ทุกเพศทุกวัย ทุกระดับชั้น... Read more...
Image
รับติวเข้าสาธิต ปี 2558 ข้อสอบเพียบ

รับติวเข้าสาธิต ปี 2558 ข้อสอบเพียบ เพื่อน้องๆจะได้เรียนต่อในโรงเรียนที่คุณผู้ปกครองตั้งใจไว้ การติวเข้าสาธิตเป็นเรื่องยาก แต่ก็ไม่ใช่ยากแล้วจะสอบเข้าไม่ได้ เรามีทางช่วยเหลือท่านผู้ปกครองค่ะ กับคอร์สติวเข้าสาธิตทุกระดับชั้น ในปี2558 ด้วยระบบการสอนแบบตัวต่อตัว ที่ทางติวเตอร์จะมอบความรู้และความเข้าใจได้อย่างเต็มที่กว่า บวกกับแนวทางการสอนรูปแบบเฉพาะของทางเรา ทำให้น้องๆที่เรียนกับสถาบันเราในปีก่อนๆ สอนเข้าไปศึกษาต่อได้อย่างง่ายดาย ไม่เพียงแค่การติวเข้าสาธิตเท่านั้น ต้องคำนึงด้วยว่าเข้าไปแล้วเรียนรอดหรือเปล่า... Read more...
Image
กวดวิชาคณิต ม.2 กับติวเตอร์วิศวะ

กวดวิชาคณิต ม.2 กับติวเตอร์วิศวะ จุฬา กวดวิชาที่บ้าน สอนด้วยเนื้อหาที่ครอบคลุมทั้งคณิตหลักและคณิตเสริม ติดได้ทุกรูปแบบและหลักสูตร ทั้งเลขไทย เลขอังกฤษ ผู้เรียนสามารถระบุรูปแบบการติวได้ อยากให้ติวแบบเรียนล่วงหน้า ติวเข้ม ติวสอบ หรือปรับพื้นฐาน ก็ได้หมดค่ะ กวดวิชาคณิตศาสตร์ที่ลึกซึ้งมากกว่า โดยติวเตอร์ที่มีความรู้คณิตศาสตร์อย่างสูง และคอร์สกวดวิชาคณิตศาสตร์ ม.2 ของเราก็รับประกันความเข้าใจที่มากกว่าค่ะ   กวดวิชาคณิตกับติวเตอร์จุฬา มีการคัดเลือกทุกอย่างให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียนมากที่สุดทั้งประวัติการสอน... Read more...
Image
รับสอนพิเศษตามบ้าน นอกสถานที่ มัธยมต้น มัธยมปลาย

รับสอนพิเศษตามบ้าน นอกสถานที่ มัธยมต้น มัธยมปลาย เตรียมสอบเข้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ เคยไหม ที่อ่านหนังสือแทบกระอักเลือด จำทฤษฎีได้ทุกข้อ  แต่พอเจอข้อสอบจริง  ๆ ทำไม่ได้? เคยไหม ที่ฝึกทำโจทย์หิน ตะลุยโจทย์กว่า 1000 ข้อ แต่พอเจอข้อสอบจริง  ๆ ทำไม่ได้? เคยไหม ที่ไม่ได้อ่านหนังสือ แต่(จะสอบ) สอบผ่าน (ได้อย่างไร)? เพราะเราก็เคยเป็นเลยรู้ว่าควรต้องแก้ไขอย่างไร? รายวิชาที่เปิดคอร์ส รับสอนพิเศษสอบ ม.4- รับติวคณิต สอบเข้า ม.4- รับติววิทย์ สอบเข้า ม.4- รับติวอังกฤษ สอบเข้า ม.4- รับติวภาษาไทย สอบเข้า ม.4- รับติวสังคม สอบเข้า ม.4 
Image
น้องไบรท์
โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง มัธยมศึกษาปีที่6 ผมเริ่มเรียนกับ ติวเตอร์โกโฮม ตั้งแต่ ม.4 ตอนนั้นคุณแม่รู้สึกว่าต้องเริ่มเตรียมตัวเข้ามหาลัยแล้ว...
Image
น้องไม้
    โรงเรียนสาธิตรามคำแหง มัธยมศึกษาปีที่ 4 เรียนกับพี่ๆที่นี่มาสองเดือนแล้ว...
Image
น้องนัฐ
ตอนแรกคืออยากรู้ว่า ถ้าผมตัดสินเลือกมาเรียนที่นี่ จะมีประสิทธิภาพ แล้วติวเตอร์ที่สอนจะมีวิธี และการทำให้นักเรียนเข้าใจในบทเรียนได้ยังไง พอมาสัมผัสจริงๆ...
Image
โครงการแบ่งปันน้ำใจให้น้อง
  ภาพถ่ายจากสถานที่จริงทุกอย่าง ณ โรงเรียนตลุกคูณ ม.8 บ้านตลุกคูณ ต.ซับใหญ่กิ่ง อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ 36130   ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเด็กไทยกับสถาบัน Tutor Go Home...
Image
รูปโครงการแบ่งปันน้ำใจให้น้อง ณ วันที่ 7-10 ม.ค. 54
เมื่อวันที่ 7-10 มกราคม 2554 ที่ผ่านมา ทาง พี่ๆติวเตอร์โกโฮมทุกๆคน ได้ร่วมกันทำกิจกรรมดีๆเพื่อน้องๆที่ โรงเรียนตลุกคูณ...
Google+ Google