Tag Archive: ถนนเจริญกรุง

ติวเตอร์โบ

ชื่อเล่น: โบ เพศ: หญิง บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน: การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: ศรีสะเกษวิทยาลัย แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.87 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ: วิทยาศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): พันธุศาสตร์ GPA (ปริญญาตรี): 3.30 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ประถม-มัยมศึกษาตอนปลาย รูปแบบการสอน: มีการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน มีเอกสารการสอนเหมาะสมตามระดับชั้น และอาจะมีเสริมในระดับที่สูงกว่า และแทรกข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยในแบบฝึกหัดให้ด้วย…
Read more

ติวเตอร์บลู

Untitled Document   ชื่อเล่น: บลู เพศ: ชาย การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: ร้อยเอ็ดวิทยาลัย แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.66 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ: ครุศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): ชีววิทยา GPA (ปริญญาตรี): 2.83 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา คณิตศาสตร์(ประถม,ม.ต้น) รูปแบบการสอน: อธิบายใช้คำถามร่วมกับการทำแบบฝึกหัด…
Read more

ติวเตอร์เคสท์

Untitled Document   ชื่อเล่น: เคสท์ เพศ: ชาย การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: เบญจมานุสรณ์ แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.83 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยบูรพา คณะ: วิทยาศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): เคมี GPA (ปริญญาตรี): 3.06 ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาโท ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ: วิทยาศาสตร์ วิชา…
Read more

ติวเตอร์แตงโม

ชื่อเล่น: แตงโม เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: เสสะเวชวิทยา แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 2.98 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะ: ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขา(วิชาเอก): ครุศาสตร์ไฟฟ้า วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: -วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา 1-6 และมัธยมศึกษาตอนต้น -คณิตศาสตร์ ประถมศึกษา 1-6 รูปแบบการสอน:…
Read more

ติวเตอร์Kung

ชื่อเล่น: Kung เพศ: หญิง บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน: การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: Satrivitaya School แผนการเรียน: สายศิลป์ – คำนวณ GPA (มัธยมศึกษา): 3.5 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: Chulalongkorn University คณะ: Commence and Accountancy สาขา(วิชาเอก): Accounting Information System GPA (ปริญญาตรี): 2.7 ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาโท…
Read more

ติวเตอร์กาน

ชื่อเล่น: กาน เพศ: ชาย บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน: การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: โรงเรียนจุฬาภรปทุมธานี แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.8 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง คณะ: วิศวกรรมมศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): วัดคุม GPA (ปริญญาตรี): 3.2 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: สอนวิชาฟิสิกส์ ม.ปลาย ม.4 ม.5 ม.6 อุดมศึคกษาปี1…
Read more

ติวเตอร์ไหม

ชื่อเล่น: ไหม เพศ: หญิง บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน: การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: ตราษตระการคุณ แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.03 ระดับการศึกษา: ปริญญาโท ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: มศว. คณะ: กศบ. สาขา(วิชาเอก): ฟิสิกส์ GPA (ปริญญาตรี): 2.69 ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาโท ชื่อมหาวิทยาลัย: เกษตรศาสตร์ คณะ: วิทยาศาสตร์ วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้:…
Read more

ติวเตอร์ซอ

ชื่อเล่น: ซอ เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: เพชรพิทยาคม แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.87 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะ: พาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขา(วิชาเอก): การบัญชี GPA (ปริญญาตรี): 3.36 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: วิชาคณิตศาสตร์ ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนต้น รูปแบบการสอน: สอนเป็นกันเองแบบพี่สอนน้อง ผู้เรียนสามารถซักถามข้อสงสัยได้ตลอดเวลา ใจดี สามารถสอนให้เข้าใจได้ง่าย มีทริคช่วยจำ…
Read more

ติวเตอร์กีตาร์

ชื่อเล่น: กีตาร์ เพศ: ชาย บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน: การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: ธัญรัตน์ แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.04 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะ: วิทยาศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): ีคณิตศาสตร์ (วท.บ.) GPA (ปริญญาตรี): 3.13 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: วิชาคณิตศาสตร์ ป.1-ม.3 รูปแบบการสอน: เรียนพร้อมทำโจทย์ไปทีละหัวข้อ แล้วทำโจทย์ประยุกต์ในตอนท้าย…
Read more

ติวเตอร์ปุ้ย

ชื่อเล่น: ปุ้ย เพศ: หญิง บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน: การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: สตรีวิทยา แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.92 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: มศว คณะ: ทันตแพทยศาสตร์ GPA (ปริญญาตรี): 2.98 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: วิทยาศาสตร์ สังคม ภาษาไทย ม.ต้น รูปแบบการสอน: สอนการบ้าน สอนเป็นบท และทำแบบฝึกหัด