ติวเตอร์กริม

กริม
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตะกั่วป่า”เสนานุกูล “
สายวิทย์ – คณิต
3.14
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเกษตร
3.04
คณิตศาสตร์ (ประถมศึกษา – ปริญญาตรี)
สอนเข้าใจง่าย ไม่เครียด ใช้เทคนิคและวิธีคิดหลากหลายวิธี เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
เคยสอนติวคณิตศาสตร์ม.ต้น