ติวเตอร์กฤษฏิ์

กฤษฏิ์
ชาย
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
เบญจมราชูทิศ ราชบุรี
สายวิทย์ – คณิต
3.75
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
ศิลปากร
วิศวกรรมศาสตร์ และ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีชีวภาพ
3.43
คณิต วิทย์ เคมี และ ฟิสิกส์ ระดับชั้นประถมปลาย ม.ต้น และ ม.ปลาย
เน้นพื้นฐานให้แน่น แล้วจึงสอนเทคนิคที่ช่วยให้คิดได้เร็วขึ้น ฝึกทำโจทย์จากง่ายๆ ซึ่งจะเยอะนิดนึง เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะที่คล่องและมีความมั่นใจ แล้วจึงทำโจทย์ขั้นประยุกต์
ติวเตอร์ 8 ปี ครูโรงเรียนเอกชน 3 ปี รายวิชา คณิต วิทย์ เคมี และ ฟิสิกส์
การันตีด้วยการติวเด็กนักเรียนสอบเข้าต่อ ม.1 โรงเรียนดัง และ เข้า ม.ปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษามาแล้ว