ติวเตอร์กวาง

กวาง
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
อัสสัมชัญคอนแวนต์
สายวิทย์ – คณิต
3.53
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง
วิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
3.01
– IGCSE: ICT, Computer Studies, Mathematics (Core)
– คณิตศาสตร์ ม. 1 – 3 (ภาค ไทย และ EP)
– วิชาด้าน Computer
ประยุกต์การสอนจากสิ่งที่อยู่รอบตัวมาอธิบายให้เห็นภาพ,
เน้น core concept ของบทเรียน,
ทำโจทย์จากง่ายไปยาก,
นำข้อสอบเก่าๆ มาเป็นแนวการติว
– สอนวิชา ICT IGCSE ทั้ง practical และ theory
– สอนวิชา คณิตศาสตร์, ฟิสิกส์, วิทยาศาสตร์, อังกฤษ ระดับมัธยมต้น ทั้งภาคปกติ และ EP
– อบรม IT เบื้องต้น แก่บุคคลที่สนใจ เช่น MS Excel, การทำ Website
– อบรมระบบ IT ในบริษัทลูกค้า เช่น CRM, ERP
– ติวสอบภาษา C ระดับมหาวิทยาลัย