ติวเตอร์กาแฟ

กาแฟ
หญิง
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สุรศักดิ์มนตรี
สายศิลป์ – ภาษา
2.64
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
ภาษาอังกฤษศึกษา
3.65
ระดับปริญญาโท
Shinawatr University
Master of Education : Teaching English as an International Language
อนุบาล ประถม มัธยม มหาวิทยาลัย ผู้ใหญ่
ฟัง พูด อ่าน เขียน ไวยากรณ์ สนทนาภาษาอังกฤษ ตะลุยโจทย์ สอบเข้ามหาวิทยาลัย/ปริญญาโท สอบสัมภาษณ์งาน/ต่างประเทศ
4 ปี
สื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว