ติวเตอร์กิม

กิม
หญิง
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สมุทรสาครบูรณะ
สายวิทย์ – คณิต
3.74
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์
จุลชีววิทยา
3.35
ประถม-ม.ต้น
เน้นให้คิด และอธิบายให้เข้าใจ
คณิต,วิทย์,อังกฤษ ระดับป.1-3(ep)
วิทย์ม.1,3(ep)