ติวเตอร์กิ๊ก

กิ๊ก
หญิง
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
สายวิทย์ – คณิต
3.84
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
การบัญชี
3.51
คณิตศาสตร์ (ประถม-ม.3)
ภาษาอังกฤษ (ประถม-ม.3)
บัญชีขั้นต้น,บัญชีต้นทุน
ถนัดสอนปูพื้นฐานคณิตศาสตร์
เน้นอธิบายหลักการวิธีคิดก่อน แล้วค่อยใช้โจทย์เสริมเพื่อฝึกฝนให้เข้าใจมากขึ้น