ติวเตอร์กิ๊ก

กิ๊ก
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สุรนารีวิทยา
สายวิทย์ – คณิต
3.8
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีเครือข่าย
2.52
ระดับปริญญาโท
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
อนุบาล จนถึงวัยทำงาน
สอนแบบเน้นสร้างความเข้าใจ ใจเย็น ใจดีและเป็นกันเองกับนักเรียน เตรียมเนื้อหาที่เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละคนโดยเฉพาะ
สอนภาษาอังกฤษเด็กวัยอนุบาล ประถม และมัธยม รวมถึงติวสอบวิชาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และคณิตศาสตร์ สอนภาษาไทยแก่ชาวต่างชาติโดยสื่อสารภาษาอังกฤษ