ติวเตอร์ก็อต

ก็อต
ชาย
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สตรีวิทยา2
สายวิทย์ – คณิต
3.92
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
มหาลัยธรรมศาสตร์
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
บัญชี
3.22
ชั้นประถม1-6
ใจดี สอนสนุก มีเทคนิคในการสอนไม่เน้นจำเน้นความเข้าใจครับ
สอนชั้นประถมมาประมาณ2ปีครับ