ติวเตอร์ก็อต

ก็อต
ชาย
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
วชิรธรรมสาธิต
สายวิทย์ – คณิต
3.87
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ประยุกต์
3.18
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เน้นวิชาฟิสิกส์
สอนความเข้าใจระดับพื้นฐาน ไม่เน้นเทคนิค เน้นความเข้าใจของผู้เรียนเป็นอันดับแรก
เกรดน้องที่เรียนเพิ่มขึ้น และมีความเข้าใจในเนื้อหามากขึ้น