ติวเตอร์ก้าว

ก้าว
ชาย
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
สายศิลป์ – คำนวณ
3.4
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
อักษรศาสตร์
ภาษาและวัฒนธรรม (Cultural Studies)
3.73
ป.1 – ปี 4
เน้นชีท ไม่มีการบ้าน เรียนและทำแบบฝึกหัดเสร็จภายในชั่วโมงเรียน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนถามซ้ำถ้าหากไม่เข้าใจ
สอนภาษาอังกฤษและภาษาสเปนกว่า 3 ปี