ติวเตอร์ขวัญใจ

ขวัญใจ
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
มัธยมด่านสำโรง
สายวิทย์ – คณิต
2.68
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและปลาย และประถมศึกษา
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา
เน้นทำแบบฝึกหัด และโจทย์บ่อยๆ สอนแบบใจเย็น
เริ่มสอนตั้งแต่เรียนมหาวิทยาลัย ปี 2 และสอนเรื่อยมา ปัจจุบันเป็นครูสอนคณิตศาสตร์ที่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ ทั้งโปรแกรม MEP และโปรแกรมปกติ