ติวเตอร์ขวัญ

ขวัญ
หญิง
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ราชวินิตบางแก้ว
สายวิทย์ – คณิต
3.93
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
ม.เกษตรศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ชีววิทยา
3.41
ระดับปริญญาโท
ม.มหิดล
วิทยาศาสตร์
วิชา วิทยาศาสตร์ และ ชีววิทยา ระดับประถมศึกษา จนถึงระดับปริญญาตรี
อธิบายเนื้อหาพร้อมสอดแทรกมุกตลกไปด้วย