ติวเตอร์คริพ

คริพ
หญิง
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
เขมะสิริอนุสสรณ์
สายศิลป์ – ภาษา
3.1
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี4
มหิดล
อินเตอร์
การตลาด
3.33
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา – มัธยมต้น
เน้นการสอนแบบเข้าใจง่าย ถ้าเป็นเด็กเล็กจะใช้สื่อการสอนเช่นนิทาน วีดีโอ มาช่วยให้เด็กสนใจเรียนมากขึ้น
สอนภาษาอังกฤษประถม1 และ 2