ติวเตอร์จัน

จัน
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สายปัญญา
สายศิลป์ – คำนวณ
3.7
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี4
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ครุศาสตร์
เยอรมัน อังกฤษ
3.71
เยอรมัน มัธยมปลาย
อังกฤษ ประถมถึงมัธยม
ค่อยๆสอนให้ผู้เรียนเข้าใจ มีแบบฝึกหัดให้ฝึก และทบทวนบทเรียนเก่าก่อนเริ่มบทใหม่ทุกครั้ง
เคยสอนทั้งอังกฤษและเยอรมัน
ทั้งสอนกลุ่มและเดี่ยว