ติวเตอร์จา

จา
หญิง
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
บางกอกวิทยา
สายวิทย์ – คณิต
3.7
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิทยาศาสตร์ประยุกต์
เคมีอุตสาหกรรม
2.85
ระดับปริญญาโท
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิทยาศาสตร์ประยุกต์
วิชาเคมี ป.ตรี ม.ต้น ม.ปลาย
วิชาวิทยาศาสตร์ ประถม ม.ต้น ม.ปลาย
มีชีทให้น้อง และเมื่อสอนจบแต่ละบทจะมีชีทสรุปให้น้องเพื่อการง่ายต่อการทำความเข้าใจ ทบทวน และการจำ และจะมีแบบฝึกหัดท้ายบท
– สอนเคมี ป.ตรี ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มาแล้ว 2ปี จนถึงปัจจุบัน
– สอนเคมี ม.ปลาย มาแล้ว 1 ปี จนถึงปัจจุบัน
– สอนเคมีสอบเข้ามหิดลวิทยานุสรณ์
– สอนเคมี ม.ต้น
– สอนวิทยาศาสตร์ ป.6 เตรียมสอบเข้า – สอนเคมี year10 (inter)