ติวเตอร์จุ๊

จุ๊
หญิง
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ประโคนชัยพิทยาคม
สายวิทย์ – คณิต
3.27
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี4
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วนศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้
2.31
ภาษาไทย อนุบาลถึง ป.6 ภาษาอังกฤษอนุบาลถึงป.4
เตรียมเอกสารการสอนที่เหมาะสมกับระดับชั้นที่ไปสอน
สอนภาษาอังกฤษ ป.1