ติวเตอร์จูน

จูน
หญิง
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
มาแตร์เดอีสิทยาลัย
สายศิลป์ – คำนวณ
3.5
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รัฐศาสตร์
การปกครอง
3.45
ประถมศึกษา- มัธยมปลาย
เน้นให้ผู้เรียนเข้าใจในบทเรียนตั้งแต่พื้นฐาน แล้วค่อยๆเสริมโจทย์ในระดับที่ยากขึ้น
มีประสบการณ์ในการสอนภาษาอังกฤษภาษาไทยสังคม คณิตศาสตร์ ทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา รวมถึงการดูแลการบ้าน