ติวเตอร์จ๋อม

ติวเตอร์จ๋อม
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
แก้งคร้อวิทยา
สายวิทย์ – คณิต
3.70
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิทยาศาสตร์
เคมีอุตสาหกรรม
ประถมศึกษาและมัธยมต้น
อธิบายเทคนิค ง่ายๆ สั้นๆ แต่จำยาว
เคมีม.4 และติวคณิตศาสตร์สำหรับเคมีให้เพื่อนๆในสาขา
มีความถนัดทางคณิตศาสตร์