ติวเตอร์จ๋า

จ๋า
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
บ้านไผ่
สายวิทย์ – คณิต
3.61
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิศวกรรมศาสตร์
โทรคมนาคม
2.94
คณิต ม.ต้น ม.ปลาย ฟิสกส์ ม.ปลาย
เน้นการนำไปใช้และความเข้าใจ การวิเคราะห์โจทย์ สอนการแก้โจทย์
คณิต ม.ต้น และประถม ที่คุมอง