ติวเตอร์ซอ

ซอ
หญิง
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สระแก้ว
สายวิทย์ – คณิต
3.91
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
ศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์-เคมี (กศ.บ.)
วิทยาศาสตร์ประถม-ม.ต้น
คณิตศาสตร์ประถม
ยกตัวอย่างในชีวิตประจำวัน ทำแบบฝึกหัด
วิทยาศาสตร์ประถม-ม.ต้น
คณิตศาสตร์ประถม,ม.1
ดนตรีไทย