ติวเตอร์ซาร่า

ติวเตอร์ซาร่า
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
สายวิทย์ – คณิต
3.38
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี4
เกษตรศาสตร์
บริหารธุรกิจ
การจักการผลิต
3.48
ภาษาอังกฤษ อนุบาล- ป.6
เน้นให้เด็กๆเข้าใจง่าย นำตัวอย่างในชีวิตประจำวันมาประยุกต์ใช้ เข้าใจจุดอ่อนของเด้กๆที่ไม่ชอบเรียนภาษาอังกฤษ
อนุบาล1-ป.1