ติวเตอร์ดิว

ดิว
ชาย
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ราชเทวี
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
พระปฐมวิทยาลัย
สายวิทย์ – คณิต
3.95
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์
2.72
ระดับปริญญาโท
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์
ระดับปริญญาเอก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เคมี มัธยมศึกษา
เอกสารประกอบการเรียน หนังสือ
สอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เคมี มา 4-5 ปี