ติวเตอร์ดี

ดี
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สตรีวัดระฆัง
สายวิทย์ – คณิต
3.42
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
ธรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาการคอมพิวเตอร์
2.34
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร – ประถมถึงมัธยมต้น
ใช้สื่อการสอนเท่าที่จำเป็น การฝึกฝนเป็นสิ่งที่สำคัญกว่า
คณิตศาตร์ม.2 รร.เลิศล้า
คอมพิวเตอร์ป.5 รร.กรุงเทพคริตส์เตียน