ติวเตอร์ตังเม

ตังเม
หญิง
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
นวมินทราชูทิศ มัชฌิม
สายวิทย์ – คณิต
3.9
ปริญญาโท
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
ศิลปากร
วิศวกรรมศาสตร์
ปิโตรเคมี
3.21
ระดับปริญญาโท
จุฬาลงกรณ์
วิศวกรรมศาสตร์
คณิตศาสตร์ ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย
แคลคูลัส
สอนเนื้อหาพร้อมตะลุยโจทย์
สอนคณิตศาสตร์ ประถม มัธยม และแคลคูลัส ตั้งแต่เรียนปริญญาตรีจนถึงปัจจุบัน