ติวเตอร์ตั้ว

ตั้ว
ชาย
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตะพานหิน จ.พิจิตร
สายวิทย์ – คณิต
3.75
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิศวกรรมศศาสตร์
วิศวกรรมอุตสาหการ
2.93
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ แคลคูลัส สถิติ ม.ต้น และ ม.ปลาย
อธิบายเนื้อหาให้เข้าใจก่อน แล้วตะลุยโจทย์เพื่อให้เข้าเพิ่มขึ้นอีก
เคยรับงานสอนพิเศษคณิตศาสตร์ สอบเข้ามหาวิทยาลัย