ติวเตอร์ตั๊ก

ตั๊ก
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
สายศิลป์ – ภาษา
3.38
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี4
ธรรมศาสตร์
ศิลปศาสตร์
ภาษาฝรั่งเศส
3.28
วิชาภาษาอังกฤษ ตั้งแต่อนุบาลถึงระดับชั้นม.3
วิชาภาษาฝรั่งเศส ระดับพื้นฐาน ไวยากรณ์ การสื่อสารในชีวิตประจำวัน
สอนตามที่ผู้เรียนต้องการเรียน
สำหรับวิชาฝรั่งเศส สามารถสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน ระดับปานกลาง ประเพณีวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ของชาวฝรั่งเศส บทสนทนาโต้ตอบ
สอนฝรั่งเศสพื้นฐาน นักศึกษาปี1 จำนวน 3 คน
แลกเปลี่ยนที่ประเทศฝรั่งเศส 2 ครั้ง
1. ปี 2009 ระดับมัธยมที่ Lycée Louis Armand เมือง Chambéry เป็นระยะเวลา 1 ปี
2. ปี 2014 ระดับมหาวิทยาลัย โดยทุนจากสำนักวิเทศสัมพันธ์ประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไปที่ Université Caen Basse Normandie เป็นระยะเวลา 1 ปีติววิชาประวัติศาสตร์ฝรั่งเศสให้เพื่อน
และหนังสือนอกเวลาภาษาฝรั่งเศส

สอนภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้นให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์