ติวเตอร์ตี้

ตี้
ชาย
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ปทุมเทพวิทยาคาร
สายวิทย์ – คณิต
3.20
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี4
มหาวิทยาลับเกษตรศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
2.70
อนุบาล ประถมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย มัธยมศึกษาตอนต้น
เน้นผู้เรียนเป็นหลักและช่วยเสริมในส่วนที่ยังไม่เข้าใจและแนะนำวิธีที่ง่ายเพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น
สอนภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ระดับอนุบาล ประถมต้นและประถมปลาย