ติวเตอร์ตุ๋ม

ตุ๋ม
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สุรนารีวิทยา
สายวิทย์ – คณิต
3.84
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเคมี
3.14
ระดับปริญญาโท
สถาบันนานาชาติไทย-เยอรมัน พระนครเหนือ(tggs)
วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ
ป.1 – ป.ตรี
เน้นเนื้อหากระชับ มีวิธีการจำในบางส่วนที่ง่ายและยกตัวอย่างโจทย์เพื่อเข้าใจง่ายขึ้น
เคยสอนพิเศษ ฟิสิกส์ เคมี คณิตศาสตร์ และพื้นฐานวิศวกรรม
เล่นกีฬาทุกชนิด