ติวเตอร์ต่าย

ต่าย
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สตรีมหาพฤฒาราม
สายศิลป์ – ภาษา
444
ปริญญาโท
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
ธรรมศาสตร์
ศิลปศาสตร์
ภาษาไทย
2.98
ระดับปริญญาโท
ม.กรุงเทพ
นิเทศศาสตร์
วิชาที่ถนัดสอน :
1.วิชาภาษาไทย ,สังคม ฯลฯ ทุกระดับ
2.วิชาอังกฤษ ระดับอนุบาล – มัธยม
3.วิทยาศาสตร์ ,คณิตศาสตร์ ระดับอนุบาล-ประถม
4.งานhandmadeต่างๆ
1.วัดผลความรู้ผู้เรียน
2.อธิบายเนื้อหา
3.ทำแบบฝึกหัด เพื่อทดสอบความเข้าใจ
1.สอนภาษาไทย
2.สอนภาษาอังกฤษ
สอนงานhandmade
จบปริญาตรีใบที่ 2 เอกอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ ม.รามคำแหง