ติวเตอร์ทราย

ทราย
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)๒
สายวิทย์ – คณิต
3.89
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
สถิติศาสตร์ สาขาประกันภัย
3.64
คณิตศาสตร์ ประถม มัธยมต้น
ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับผู้เรียน โดยทั่วไปมีชีทเนื้อหา และโจทย์แบบฝึกหัดให้ทำ เน้นความเข้าใจพื้นฐาน
คณิตศาตร์ ป.6
วาดภาพ ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น