ติวเตอร์ทิม

ทิม
หญิง
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
เบญจมราชูทิศ
สายวิทย์ – คณิต
2.10
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
2.70
ระดับปริญญาโท
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ มัธยม 1-6
คณิตศาสตร์พื้นฐานมหาวิทยาลัย
เน้นเข้าใจพื้นฐานก่อน
และให้ฝึกทำแบบฝึกหัดที่หลากหลาย
ประสบการณ์สอน: (2549-ปัจจุบัน)

– สอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ทั้งในห้องเรียน เตรียมสอบเข้า, O-NET, PAT ,SAT math, GED ให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมต้น-ปลาย จาก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ, เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า,บดินทร์เดชา,สุรศักดิ์มนตรี,สาธิต มศว,อุดมศึกษาลาดพร้าว,นานาชาติแอดเวนต์รามคำแหง,เซนต์จอห์น,นานาชาติกีร พัฒน์,สาธิตรามคำแหง,สตรีวิทยา2,เลิศหล้า,สวนกุหลาบนนทบุรี,ศรีบุญยานนท์

– สอนคณิตศาสตร์พื้นฐานระดับมหาวิทยาลัย ให้นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยบูรพาและมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ