ติวเตอร์ที

ติวเตอร์ที
ชาย
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
เสสะเวชวิทยา
สายวิทย์ – คณิต
3.15
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี4
ศรีนทรินทรวิโรฒ
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา (กศ.บ.)
3.11
วิทยาศาสตร์ ม.ต้น-ปลาย (พื้นฐานและเพิ่มเติม)
ชีววิทยา ม.ปลาย
ใช้การอธิบายเปรียบเทียบกับสิ่งต่างๆในชีวิตประจำวัน ไม่ท่องจำ เพราะท่องไปก็ได้แค่จำ นำไปใช้ไม่ได้
วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ม.2 เด็ก รร.สาธิตบ้านสมเด็จอื่นๆในวิชาเรียน