ติวเตอร์ธิดา

ติวเตอร์ธิดา
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สามัคคีวิทยาคม เชียงราย
สายวิทย์ – คณิต
3.87
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รัฐศาสตร์
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
3.38
ภาษาอังกฤษ อนุบาลถึงปริญาตรี
ใช้ภาษาอังกฤษเหมือนเจ้าของภาษา
สอนมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
ภาษาอังกฤษ