ติวเตอร์นก

นก
หญิง
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
สายศิลป์ – ภาษา
3.9
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อักษรศาสตร์
ภาษาไทย
3.30
ภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ
ภาษาไทยเตรียมสอบชั้นประถม-มัธยม
ภาษาอังกฤษชั้นอนุบาล-มัธยมต้น
สังคมศึกษาชั้นประถม-มัธยมต้น
เน้นเตรียมการสอนให้เหมาะสมกับผู้ เรียนแต่ละคน โดยดูพื้นฐานและความต้องการนำไปใช้ สามารถอธิบายได้อย่างใจเย็น เน้นการอธิบายให้เข้าใจถึงที่มาที่ไป แต่หากเป็นส่วนที่จำเป็นต้องจำมักจะหาหลักการจำให้
สอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ
สอนภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น
สะดวกสอนสถานที่ใกล้รถไฟฟ้าbtsและ mrt