ติวเตอร์นนท์

ติวเตอร์นนท์
ชาย
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ราชวินิตบางเขน
สายวิทย์ – คณิต
3.50
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี4
ศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา
3.47
ชีววิทยา ระดับชั้น ม.4-6
ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.1-6
สอนสนุก เน้นจับประเด็นconcept เพื่อให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหา
เคยสอน อังกฤษ ม.3