ติวเตอร์นาว

นาว
หญิง
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
สายศิลป์ – ภาษา
3.7
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ภาษาญี่ปุ่น
ภาษาญี่ปุ่นระดับพื้นฐานถึงกลาง
สอนตั้งแต่ระดับพื้นฐาน คำศัพท์ ไวยกรณ์ ติวสอบวัดระดับ หรือ สามารถปรับเปลี่ยนตามความต้องการของผู้เรียน
สอนระดับพื้นฐาน ผู้สอนผ่านวัดระดับทางภาษาญี่ปุ่น n2 และไปศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่น 1ปี