ติวเตอร์นิวส์

นิวส์
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ท่าวังผาพิทยาคม
สายวิทย์ – คณิต
3.50
ปริญญาโท
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร
บริหารจัดการ
3.75
ระดับปริญญาโท
สถาบับบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
พัฒนาการเศรษฐกิจ
คณิตศาสตร์
อนุบาล-มัธยมศึกษา
ตัวต่อตัว
ห้องเรียน
กลุ่มย่อย
ม.3-4 โรงเรียนนารีรัตน์อุปถัมภ์ ราชบุรี
สถาบันติวเตอร์บ้านบดินทร์
สถาบันแมทเนเซียม
น้องป.6 สาธิตจุฬาฯ
ป.6 อัสสัมชัญบางรัก
เตรียมสอบเข้าม.1
อนุบาลเตรียมเข้าสาธิต
น้อง ม.4 บดินทร์3
ฯลฯ
สันทนาการ ดนตรีไทย กีฬาทุกชนิด