ติวเตอร์นิ่ม

นิ่ม
หญิง
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2
สายวิทย์ – คณิต
3.72
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี4
เกษตรศาสตร์
เทคนิคการสัตวแพทย์
เทคนิคการสัตวแพทย์
3.06
ระดับปริญญาโท
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แพทยศาสตร์ สาขาชีวเคมีการแพทย์
ประถมศึกษาและมัธยมต้น
เน้นความเข้าใจและการทำโจทย์ เป็นกันเอง ไม่เครียด
เคยสอนวิชาคณิตศาสตร์ เด็ก ป.5 1 คน
ป.4 1 คน ม.4 1 คน
เคยสอนวิชาภาษาอังกฤษ เด็ก ป.6 1 คน
เล่นเปียโนได้