ติวเตอร์นิ้ง

นิ้ง
หญิง
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
มารีวิทยา ปราจีนบุรี
สายวิทย์ – คณิต
3.70
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
ธรรมศาสตร์
ศิลปศาสตร์
ภาษาศาสตร์
3.32
ภาษาอังกฤษ สเปน เยอรมัน ตั้งแต่ประถมศึกษาถึงมัธยมปลาย
เน้นความเข้าใจมากกว่าท่องจำ ให้สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
สอนภาษาอังกฤษนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 3 เดือน
สอนภาษาสเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 4เดือน
พูดภาษาต่างประเทศได้ 3 ภาษา อังกฤษ สเปน เยอรมัน