ติวเตอร์นุช

ติวเตอร์นุช
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา
สายวิทย์ – คณิต
3.53
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศึกษาศาสตร์
การประถมศึกษา
3.55
สามารถสอนการบ้าน น้องๆประถมได้
สามารถสอนและเล่นกับเด็กให้เด็กไม่เบื่อได้