ติวเตอร์นุ่น

นุ่น
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์
สายวิทย์ – คณิต
3.5
ปริญญาโท
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาศาสตร์
ชีววิทยา
3.2
ระดับปริญญาโท
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์
ประถม มัธยมต้น
มีการเตรียมการสอนให้สอดคล้องกับพื้นฐานของผู้เรียน
10 ปี
สอนพิเศษตามบ้าน
ระดับมัธยมต้น โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์ อัสสัมชัญ เทพศิรินทร์ ศึกษานารี
ระดับมัธยมปลาย โรงเรียนสาธิตมศว
กีฬา ภาษาเกาหลี