ติวเตอร์นุ่น

นุ่น
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
บุญวัฒนา
สายวิทย์ – คณิต
3.67
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมโทรคมนาคม
2.65
ระดับปริญญาโท
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิทยาลัยนานาชาติ
วิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ม.ต้น
สอนทั้งที่เรียนในห้องหรือที่ผู้เรียนต้องการ เน้นปูพิ้นฐานใหม่
เคยสอนเป็นติวเตอร์ตามบ้าน