ติวเตอร์นุ้ย

นุ้ย
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
พนัสพิทยาคาร
สายวิทย์ – คณิต
3.60
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิทยาศาสตร์
เคมี
3.39
ระดับปริญญาโท
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์
คณิตม.ต้น ประถม
สอนทฤษฎีก่อน แล้วเน้นทำโจทย์
คณิต ม.4 คณิต ป.5